Feb. 26th, 2011

keyk: (Default)
Please, just tell me
Na ako’y mahal pa rin
That I'm still loved
Hindi kita mapaasang
I cannot hope to expect
Ang damdamin ay ganun pa rin…
That your feelings have remained the same...

Kailangan kong manalig
I need to have faith.
Kailangan kong maniwalang muli…
I need to believe again...

Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Maaari bang (maaari bang)
Will it be (Will it be)
Mamalagi kang maghari sa langit?
That you'll always reign in heaven?
Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Ikaw ba'y isang kathang isip lamang?
Are you just a figment of my imagination?
Ako ba'y nananaginip?
Am I just dreaming?
Ang pag-ibig ba'y isang bahaghari?
Is love just one rainbow?

Ituro mo sa akin ang tama o mali
Teach me what is right or wrong
Pagkat lahat ng ginagawa ko ay hindi sapat pa rin
Because everything I do is still not enough
Upang maibabalik ang dating pagtingin
To restore the former view
Wala na bang pag-asa pang muli
Is there no longer any hope of
Na ang puso'y mapaibig...
Making a heart love again...

Kailangan kong manalig
I need to have faith.
Kailangan kong maniwalang muli…
I need to believe again...

Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Maaari bang (maaari bang)
Will it be (Will it be)
Mamalagi kang maghari sa langit?
That you'll always reign in heaven?

Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Ikaw ba'y isang kathang isip lamang?
Are you just a figment of my imagination?
Ako ba'y nananaginip?
Am I just dreaming?
Ang pag-ibig ba'y isang bahaghari?
Is love just one rainbow?

Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Maaari bang (maaari bang)
Will it be (Will it be)
Mamalagi kang maghari sa langit?
That you'll always reign in heaven?

Bahaghari (bahaghari)
Rainbow (rainbow)
Ikaw ba'y isang kathang isip lamang?
Are you just a figment of my imagination?
Ako ba'y nananaginip?
Am I just dreaming?
Ang pag-ibig ba'y isang bahaghari?
Is love just one rainbow?

Hey hey there's an English-subbed trailer for Metanoia! ) 8DDD

Profile

keyk: (Default)
keyk

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:16 am
Powered by Dreamwidth Studios